Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid
1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MariaNails worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MariaNails ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MariaNails is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MariaNails dit mee binnen tien (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

3. Prijzen/Aanbiedingen 
3.1 Alle aanbiedingen van MariaNails zijn vrijblijvend en MariaNails behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kan je binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij MariaNails worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Let op: gelpolishes zijn niet verzegeld; het is dus niet met zekerheid te zeggen dat ze niet geopend/gebruikt zijn, daarom kunnen gelpolishes NIET geretourneerd worden! Bestel bij twijfel over een kleur een kleurstaal.
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan MariaNails onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. MariaNails zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt MariaNails zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. 
4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
Stuur een e-mail naar verkoop@marianails.nl zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. 
Adresseer de artikelen aan; MariaNails, Ordel 14, 9331 EX te NORG.
 
5. Betalingen 
5.1 Overschrijving via bank nr: 1580.61.667 t.n.v. MariaNails,tevens u ordernummer vermelden,deze vind u op de orderbevestiging.
5.2 Contant bij afhalen producten
5.3 iDeal

6. Levering
6.1 De door MariaNails opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan MariaNails verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u MariaNails daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MariaNails de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan MariaNails te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en MariaNails (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is MariaNails niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van MariaNails
9.2 De administratie van MariaNails geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MariaNails in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MariaNails gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MariaNails kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met MariaNails in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MariaNails vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 MariaNails is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland